Zadania Zarządu Głównego

Do zadań Zarządu Głównego należy między innymi reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu Delegatów oraz obowiązującymi przepisami. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Zarządu Głownego określa paragraf 24 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu Głównego i jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Zarządowi Głównemu oraz w razie potrzeby innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej określa paragraf 29 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównego Sądu Koleżeńskiego

Główny Sąd Koleżeński jest Władzą Naczelną Towarzystwa, powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Towarzystwa. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy między innymi rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej w szczególności w sprawach nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Sądu Koleżeńskiego określa paragraf 33 Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego

  • 1. Nelly Bieniek - Prezes
  • 2. Marek Olszewski - Wiceprezes
  • 3. Danuta Mikusz-Oslislo - Sekretarz
  • 4. Bogna Oleszak - Zastępca Sekretarza
  • 5. Michał Dąbrowski - Skarbnik
  • 6. Adam Adamczuk - Członek Zarządu Głównego
  • 7. Grażyna Fałek - Członek Zarządu Głównego
  • 8. Kinga Kijak - Członek Zarządu Głównego
  • 9. Monika Kozińska - Członek Zarządu Głównego
  • 10. Maciej Pączkiewicz - Członek Zarządu Głównego
  • 11. Dagmara Wojtas - Członek Zarządu Głównego

  Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

   • 1. Grażyna Franke - Przewodniczący
   • 2. Urszula Windys - Wiceprzewodniczący
   • 3. Magdalena Piotrzkowska - Sekretarz
   • 4. Halina Graczyk - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 5. Anna Jaroszewicz - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 6. Teresa Koszarek - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 7. Marianna Mazurowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 8. Romualda Piątkowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 9. Barbara Wilczewska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

   Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego

    • 1. Aleksandra Fila - Przewodniczący
    • 2. Regina Sądej-Frankiewicz - Zastępca Przewodniczącego
    • 3. Monika Gałażewska - Sekretarz
    • 4. Alina Kapelewska - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 5. Aldona Kmiecińska - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 6. Jacek Mróz - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 7. Eugeniusz Ragiel - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 8. Andrzej Stolarczyk - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 9. Bogumiła Tiece - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 10. Lucyna Wieczorek - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 11. Violetta Zawadzka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego